MenuBetingelser

Gældende betingelser ved erhvervs arrangementer

Booker du som privat, bør du orientere dig i vores betingelser for private arrangementer

Aftaleforhold

Strip Danmark kan både virke som agent og som aftaleformidler i aftaleforholdet mellem Kunde og Artist. Hvordan aftaleforholdet præcist skal udformes, præciseres i særskilt aftale.
Strip Danmarks forpligtelser afhænger af aftaleforholdet og vil ligeledes blive præciseret i særskilt aftale – det samme gælder Artistens forpligtelser.


Kundens forpligtelser

Kunden skaber rammerne for showet.
Tænk på at en stripper behøver gulvplads for at udføre sit show. Gulvarealet bør ikke være under 3 x 3 meter.
Undgå uhensigtsmæssige genstande på gulvet, såsom glasskår, ledninger, ølsjatter mv., der kan forårsage Artistens tilskadekomst.
Hvis Kunden har hyret Artisten til at servere bodytequila, skal Kunden sørge for salt, citron, shotglas og tequila.
Kunden skal også sørge for at Artisten har mulighed for nødtørftig soignering under serveringen af bodytequila (et par fugtige og rene viskestykker).

Kunden skal give Artisten mulighed for privat omklædning før og efter showet.
Der skal være mulighed for at Artisten kan soignere sig.
Artisten skal have adgang til toilet, vask og spejl.

Kunden skal tage hånd om Artistens sikkerhed.
Kunden skal sikre at Artisten frit kan bevæge sig mellem omklædningsrum og området for showets afvikling, uden at blive forulempet fysisk og uden fare for tilskadekomst.
Kunden skal sikre at stripperens kostume bliver returneret til stripperens omklædningsrum efter endt show.
Kunden skal sikre at Artisten ikke udsættes for tyveri – fx ved opbevaring af Artistens ejendele i aflåst skab eller rum under showet.


Musik

Artisten medbringer selv musik – almindeligvis på en ekstern lydkilde som fx iPod eller smartphone – Kunden skal sørge for at Artistens musik kan blive afspillet som en del af showet.
Kunden er ansvarlig for at alle Koda tilladelser er på plads.
Artisten er ikke ansvarlig for at søge tilladelse til brug af musik beskyttet af danske og internationale ophavsrettigheder. Ansvaret hviler alene på Kunden.


Rettigheder

Artisten har ophavsrettighederne til sit show.
Artisten har ret til at frabede sig at blive fotograferet/filmet.
Strip Danmark har alle rettigheder til de fotos og den tekst, der ligger på stripdanmark.dk.


Aflysning

Arrangementet kan aflyses frem til 48 timer før arrangementets start.
Aflysning skal ske skriftligt og hurtigst muligt.
I tilfælde af at Kunden aflyser, tilbagebetaler Strip Danmark et eventuelt forudbetalt honorar med fradrag af 2 x bookinggebyret. Bookinggebyret dækker Strip Danmarks administrationsomkostninger og tilbagebetales ikke.
Dersom Artisten rammes af sygdom, og som følge deraf tvinges til at aflyse, betragtes dette som rimelig årsag til aflysningen og friholder Artisten og Strip Danmark for ansvar.
Ved situationer som kan betegnes ‘force majeure’ (færdselsuheld, snestorm, optøjer osv.), der ikke gør det muligt for Artisten at nå frem, ophæves Artistens og Strip Danmarks forpligtelser.
I det tilfælde at Artisten aflyser, vil Strip Danmark øjeblikkeligt forsøge finde en substitut i bedst mulige overensstemmelse med den oprindelige aftale, således at arrangementet fortsat kan gennemføres. Strip Danmark holder selvfølgelig Kunden orienteret om alle ændringer i aftalen.
Hvis det ikke lykkes Strip Danmark at finde en substitut, således at arrangementet fortsat kan gennemføres, vil det fulde bookinggebyr blive krediteret og tilbagebetalt.


Klager over artisten eller booking håndteringen

I tilfælde af klager over Artistens afviklingen af aftalen, hører Strip Danmark gerne herom.
Strip Danmarks Artister er professionelle freelancere underlagt samarbejdsmæssige retningslinjer i forhold til håndtering af Strip Danmarks kunder. Skulle Artisten vise sig ikke at efterleve de samarbejdsmæssige retningslinjer udstukket af Strip Danmark, vil samarbejdet blive taget op til revurdering og om nødvendigt termineret.

Hvis du som Kunde er utilfreds med måden Strip Danmark har håndteret din booking på, er vi naturligvis også meget lydhøre. Skriv til os og anfør klagepunkterne.
Hvis ikke Strip Danmark har modtaget nogen reklamation senest 3 hverdage efter at arrangementet er afviklet, bortfalder Kundens ret til at afvise betaling af Strip Danmarks faktura, idet vi herefter udbetaler honorar til Artisten.


Forbehold

Vi tager forbehold for trykfejl og for at vores Artister agerer som selvstændige erhvervsdrivende, og at Strip Danmark ikke kan gøres ansvarlig i forhold til en artists selvstændige og uforudsete programændring.